МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Планування роботи з обдарованими дітьми

Обдарованість – сукупність вроджених задатків та здібностей при умові їх постійного розвитку шляхом тренування.

Тому важливим завдання закладу освіти є планування системи роботи з обдарованими дітьми. Мета надати можливість особистості розвивати власний потенціал в умовах недиференційованого класу, групи, угрупування тощо не ізолюючи її від однолітків.

Методичною основою проектування цільової програми є загальна теорія систем, а також наукові праці А.Матюшкіна, А.Савенкова, В.Андєєва, Б.Теплова, І.Лернера та інші, націлені на вивчення розвитку обдарованої дитини в умовах масового навчання. Наукові дослідження Д.Богоявленської, П.Венгера, Н.Лейтеса, І.Бессонової, Г.Щукіної та ін., присвячені створенню системи роботи по розвитку дитячої обдарованості, створюють історико-теоретичну основу проекту.

Праці Ю.Бродського, П.Поташніка, В.Чудновського, В.Загвязинського, Н.Дереклеєвої забезпечили технологічну та методичну підтримку проектування цільової програми створення системи роботи з обдарованими дітьми. Дані наукових досліджень створюють педагогічний потенціал розвитку дитячої обдарованості, розмаїття наукових ідей та практичних підходів у створенні системи роботи з обдарованими дітьми в умовах масового навчання.

В теорії та практиці організації роботи по розвитку дитячої обдарованості в умовах масового навчання створились протиріччя між необхідністю створення системи роботи з обдарованими дітьми та відсутністю цільової програми. І до теперішнього часу, розуміння важливості системи роботи з обдарованими дітьми не підкріплено розробкою відповідних цільових програм.

В основу планування роботи з обдарованими дітьми покладено принцип особистісно-орієнтованого підходу до освіти, навчання, розвитку та виховання.

Прийняті управлінцями стратегічні рішення, щодо проектування розвитку обдарованих дітей є основою планування.

Щоб активізувати власні резерви, закладу слід оптимізувати заходи щодо: зміни методологічних засад, професійної переорієнтації, підвищення кваліфікації педагогічного складу, опанування діагностичним інструментарієм, психолого-педагогічним супроводом, який передбачає функціонування життєдайної системи безперервного навчання, виховання, розвитку, освіти обдарованих дітей, забезпечити підтримку родини, розробити заходи для здійснення системного моніторингу (постійного аналізу і вдосконалення шляхів впровадження системи роботи з обдарованими дітьми та критеріїв якості результативності спланованих заходів).

Орієнтовна відповідна організація та функціональне забезпечення виконання планових завдань дасть змогу конкретизувати відповідальність всіх учасників процесу.

Функції директора

Загальне керівництво розробкою програми. Забезпечення реалізації програми, організація, контроль. Створення фонду заохочення, морального та матеріального стимулювання обдарованих дітей, педагогів та батьків обдарованих дітей. Участь у створенні моніторингу впровадженої системи роботи з обдарованими дітьми. Залучення спонсорських та меценатських коштів, раціональне використання державних та інших джерел фінансування.

Функції заступника директора

Визначення пріоритетних напрямків просвітницько-освітньої програми. Планування окремого розділу, або програми роботи з обдарованими дітьми. Регулювання та корекція освітніх процесів, складових елементів, пов'язаних з реалізацією завдань (навчальний план, розклад, елективи та ін.). Оформлення нормативної документації та наочності. Участь в організації та розробці індивідуальних освітніх та виховних програм. Організація заходів по проблемах організації роботи з обдарованими дітьми. Координація дій учасників розвивального процесу. Створення банків даних обдарованих дітей, обдарованих педагогів, управлінських рішень. Здійснення моніторингу. Підготовка звіту, аналізу та узагальнення результатів реалізації програм.

Функції робочої групи

Підбір діагностичних матеріалів для виявлення обдарованості, збір та систематизація матеріалів періодичної преси та видань з даної проблеми, підготовка методичних рекомендацій, визначення критеріїв ефективності роботи з обдарованими дітьми. Здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми. Підготовка звітів.

Функції керівників ШМО

Розробка методичних рекомендацій по роботі з обдарованими дітьми. Розробка та проведення діагностичного інструктарія для успішної реалізації програми. Підбір завдань підвищеної складності для обдарованих дітей. Узагальнення та систематизація результатів науково-дослідницької діяльності обдарованих дітей. Планування та проведення шкільних предметних тижнів, олімпіад, конкурсів. Тиражування результатів науково-практичної діяльності, оформлення матеріалів на сайті закладу для шкільної преси, засобів масової інформації, періодичної преси (зразки завдань, результати олімпіад, досягнення педагогів тощо). Керівництво підготовкою творчих звітів педагогів, що працюють з обдарованими дітьми. Здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми.

Функції вчителів - предметників

Виявлення обдарованих дітей. Коректування програм та тематичних планів, (включення завдань підвищеної складності творчого та науково-дослідницького рівня тощо). Розробка, коректування, вдосконалення програм для обдарованих дітей (з урахуванням даних діагностики обдарованості). Здійснення педагогічного супроводу обдарованих дітей: організація та проведення занять з обдарованими дітьми. Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми. Ведення маршрутної карти. Організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми. Підготовка обдарованих дітей до участі в стимульно-діагностичних заходах різного рівня: олімпіадам, конкурсам, вікторинам, проектній діяльності різного рівня. Узагальнення, систематизація та оформлення власного досвіду роботи з обдарованими дітьми та його презентація у вигляді творчого звіту. Створення картотеки підвищеного рівня складності.

Консультування батьків обдарованих дітей з питань розвитку здібностей їх дітей.

Функції класних керівників

Виявлення дітей з загальною обдарованістю. Оформлення в щоденниках класного керівника загальної таблиці по видам обдарованості учнів класу з використанням власного діагностичного інструментарію, спостережень та аналізу вчителів-предметників, керівників гуртків, батьків тощо). Планування виховної роботи в класі з урахуванням особистих даних діагностики учнів та їх здібностей. Підготовка звітів про роботу з обдарованими дітьми. Взаємозв'язок з закладами додаткової освіти.

Функції керівників гуртків

Здійснення педагогічного супроводу обдарованих дітей. Розробка індивідуальних ідентифікованих програм розвитку обдарованості. Ведення маршрутної карти. Консультування батьків. Організація творчих звітів. Надання відповідної інформації класним керівникам. Підготовка власного звіту про роботу з обдарованими дітьми в довільній формі, презентація досвіду.

Функції психолога

Психодіагностична робота (групова, індивідуальна), групові та індивідуальні заняття, групові та індивідуальні консультації для обдарованих дітей, робота з родиною обдарованої дитини. Робота з педагогами (консультації, тренінги, просвіта тощо). Здійснення моніторингу роботи з обдарованими дітьми. Підготовка звітів та презентацій досвіду.

Планування роботи з обдарованими дітьми у закладі освіти буде творчим здобутком кращих педагогів кожного закладу. До уваги слід брати: і існуючу систему роботи в закладі, і освітній рівень педагогічних та психологічних кадрів, і матеріально-технічне забезпечення, і стосунки з батьківською громадськістю, і, саме головне, сприйняття керівництвом необхідності впровадження системи, а також готовність колективу до практичної реалізації власних ініціатив.

Орієнтовними заходами у плануванні роботи з обдарованими дітьми практики вважають:

1. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних (міських) методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах при директору.

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти.

6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель".

7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.

8. Організація і проведення шкільних, районних (міських), олімпіад.

9. Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини.

10. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми.

11. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.

12. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.

13. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.

14. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними.

15. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності та ін.

Високий інтелект обдарованих дітей не гарантує успішності у сферах спілкування. Навпаки, часто виявляються феномени соціального і емоційного дисбалансу. Тому планування виховної роботи з обдарованими дітьми в рамках програми передбачає:

- виховання обдарованих дітей за принципом загальнолюдських цінностей;

- формування духовної культури, загальнокультурної компетенції;

- формування мовленєвої культури;

- забезпечення умов для самореалізації здібностей та нахилів обдарованих дітей на основі гуманістично та соціально-орієнтованої мети.

Для реалізації програми «Обдаровані діти» можуть бути використані такі орієнтовні заходи :

Для організації діагностики:

1. Вивчення діагностичних методик, на підставі їх валідності, доступності та максимальної інформативності.

2. Створення банку тестів для діагностування учнів з 1 по 10 клас.

3. Вивчення кола інтересів розумової діяльності учнів шляхом анкетування.

4. Вивчення особистісних потреб обдарованих учнів, шляхом співбесіди.

5. Вивчення роботи учнів на уроці, шляхом відвідування занять вчителем.

6. Придбання розвивальних програм та методик для навчання інтелектуально обдарованих учнів.

Для реалізації творчого та інтелектуального потенціалу обдарованих дітей:

1. Організація консультативної допомоги для учнів, націлених на творчу самореалізацію, саморозвиток, самовдосконалення.

2. Інформування учнів про нові досягнення науки, в обраній ними галузі розумової діяльності.

3. Знайомство учнів з новинками літератури

4. Залучення вчених, творчих вчителів, науковців до спілкування з учнями.

5. Забезпечення високого рівня комп'ютерної грамотності талановитих учнів.

6. Проведення диспутів, які допомагають розвивати діалогічне та монологічне мовлення, висувати гіпотези, висловлювати своє бачення світу.

7. Організація допомоги учням в обранні додаткової літератури.

8. Проведення поточної та перехідної атестації обдарованих учнів (у вигляді співбесіди).

9. Надання творчих днів учням для підготовки до олімпіад.

10. Збільшення часу для самостійної роботи учнів, створення стимулюючих умов за наявності оригінальності, раціональності та творчості, результативності створених ними робіт.

Для розвитку творчих та пізнавальних здібностей:

1. Доступність та широке залучення учнів до проведення шкільних, міських, всеукраїнських та міжнародних олімпіад , конкурсів, турнірів тощо.

2. Використання в практиці роботи з обдарованими учнями в тому числі і таких прийомів:

- виконання проблемних пошукових робіт;

- виконання творчих тематичних завдань;

- творчі відповіді;

- виступи в лекторських групах;

- призначення відповідальних за проведення предметних тижнів;

- залучення (в різних формах) до роботи вчителем;

- підвищення ступені складності завдань;

- інтеграція навчальних та навчально-дослідницьких завдань;

3. Введення широкого кола різноманітних за тематикою додаткових курсів.

Для стимулювання-заохочення до подальшої творчої діяльності:

1. Створення постійно діючих стендів, присвячених переможцям,медалістам тощо.(наприклад: «Нові імена», «Зорепад у фізиці» (хімії, математиці, літературі, тощо), виставок творчих досягнень учнів.

2. Своєчасне інформування про успіхи обдарованих учнів на лінійках, оголошеннях, в шкільних газетах, пресі, на телебаченні тощо.

3. Надсилання вдячних листів батькам(додому, на роботу).

4. Проголошувати заслуги батьків у вихованні обдарованих дітей на батьківських зборах, піклувальних радах, підсумкових шкільних конференціях, загальних батьківських зборах, тощо.

5. Звільняти від перевідних екзаменів переможців міських, всеукраїнських, міжнародних олімпіад .

6. Залучати обдарованих учнів до участі у заходах в рамках районної програми тощо.

Отже, роль управлінської діяльності є визначальною та направляючою в реалізації важливих державних завдань, пов'язаних з реформуванням сучасної освіти.

Упорядник Рибачек Т. К. Управлінська компетентність організації роботи з обдарованими дітьми в масовій школі: методичні рекомендації. - К., 2012

Кiлькiсть переглядiв: 2351