Атестація

(Документи можна переглянути у вкладених документах)

Методичні рекомендації керівнику навчального закладу

під час атестаційного періоду

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підви­щення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи у навчальних закладах щорічно проводиться атестація педагогічних працівників.

Порядок проведення атестації педагогічних працівників на­вчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності визначено Типовим положенням про атестацію педагогіч­них працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення).

Системний підхід до проведення атестації педагогічних праців­ників передбачає планування атестаційної роботи, суворе дотриман­ня етапів її проведення, виконання нормативного режиму під час ор­ганізації та проведення атестації.

Головою атестаційної комісії, як правило, є керівник навчально­го закладу Тому під час підготовки та проведення атестації педаго­гічних працівників йому необхідно:

 • чітко дотримуватися строків проведення атес­тації;
 • знати повноваження атестаційної комісії;
 • правильно вести документацію з атестації;
 • оформити стенд з атестації.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Також керівнику навчального закладу необ­хідно пам'ятати, що підготовку, проведення атеста­ції та підбиття її підсумків слід здійснювати, маючи на меті утвердження високої ролі педагогічного працівника, підвищення його авторитету в колек­тиві навчального закладу, серед вихованців та їх­ніх батьків, а роботу атестаційних комісій необхідно спрямувати на виявлення досягнень і прорахунків у педагогічній діяльності пра­цівника.

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Аби уникнути ускладнень під час проведення атестації, необ­хідно чітко дотримуватися строків та порядку її проведення.

Створення атестаційної комісії

До 20 вересня для організації та проведення атестації педаго­гічних працівників у навчальному закладі необхідно створити атестаційну комісію. Керівник навчального закладу має видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу й озна­йомити з ним педагогічний колектив. До складу атестаційних ко­місій можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об'єднань громадян (за згодою).

Атестаційну комісію створюють на один рік, до формування но­вого складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестаційні комісії створюють у складі: голо­ви, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Го­ловою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) на­вчального закладу.

Подання до атестаційної комісії документів

для внесення до списку осіб, які атестуються

До 10 жовтня керівник навчального закладу має подати спи­сок педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до атестаційної комісії, із зазначенням результатів попередньої атес­тації та строків проходження працівниками підвищення кваліфіка­ції. У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педа­гогічних працівників, зокрема заяви про:

 • позачергову атестацію;
 • перенесення строку атестації.

Позачергова атестація може проводитися не лише за заявою працівника, а й за поданням керівника чи педагогічної ради на­вчального закладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої.

Затвердження списків педагогічних працівників

До 20 жовтня атестаційна комісія проводить своє перше засі­дання, на якому розглядаються такі питання:

 • затвердження списків педагогічних працівників, які атес­туються;
 • затвердження графіка роботи атестаційної комісії;
 • прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атес­тації тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестація педагогічного працівника, який під­лягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у разі його тривалої тимчасової непрацездатності або при переході пра­цівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншо­го навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної атестації зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання, встановлені по­передньою атестацією.

Подання характеристики діяльності педагогічного працівника

Працівників, що атестуються, необхідно обов'язково ознайоми­ти з графіком проведення атестації під підпис.

До 1 березня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного пра­цівника у міжатестаційний період. З такою характеристикою необ­хідно ознайомити педагогічного працівника не пізніш як за десять днів до проведення атестації.

Характеристика діяльності педагогічного працівника має містити:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обо­в'язків;
 • відомості про професійну підготовку працівника, його твор­чі та організаторські здібності, ініціативність, компетент­ність, організованість, морально-психологічні якості;
 • дані про участь працівника у роботі методичних об'єднань;
 • інформацію про виконання рекомендацій, наданих попе­редньою атестаційною комісією, тощо.

Вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються

До 15 березня відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія має вивчити педагогічну діяльність працівни­ків, які атестуються. Таке вивчення проводиться шляхом відвід­ування уроків, позаурочних заходів, визначення рівня навчальних досягнень учнів з навчального предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією на­вчально-виховної роботи, тощо.

Для об'єктивного вивчення педагогічної діяльності працівни­ків, які атестуються, та оцінювання їх професійної діяльності у на­вчальному закладі можна створювати експертні групи.

Завершення роботи атестаційної комісії

До 1 квітня атестаційна комісія навчального закладу має за­вершити вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються.

Якщо атестаційна комісія навчального закладу ухвалила пози­тивне рішення, то протягом п'яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії керівник навчального закладу має видати на­каз про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк він має довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Керівнику навчального закладу необхідно знати повноважен­ня атестаційної комісії. Слід пам'ятати, що атестаційна комісія на­вчального закладу має такі права:

 • атестувати педагогічних працівників на відповідність за­йманій посаді;
 • присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеці­аліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атес­тувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікацій­ним категоріям).

Також атестаційна комісія навчального закладу має право по­рушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністер­ства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій, інших структурних під­розділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісі­ями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам ква­ліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповід­ність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань.

Ведення документації з атестації

Відповідно до пункту 3.7. Типового положення голова атеста­ційної комісії веде книгу протоколів засідань атестаційної комісії. Вона має бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника навчального закладу та скріплена печаткою.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, та­кож має бути оформлений атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Типового положення. Один при­мірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації педагогічного працівника видають йому під підпис. З цією метою доцільно вести спеціальний журнал обліку видачі атестаційних листів. У разі зміни місця роботи атестаційний лист є підставою для тарифікації працівника за новим місцем роботи. Другий при­мірник атестаційного листа зберігають в особовій справі педаго­гічного працівника.

Оформлення стенда з атестації

Інформаційний стенд «Атестація педагогічних працівників» є обов'язковим атрибутом атестації у навчальному закладі. Його слід розмістити у загальнодоступному місці: наприклад, у холі, біля ме­тодичного кабінету або кабінету керівника тощо. Матеріали стенда мають містити інформацію з нормативних документів щодо атеста­ції та якнайширше висвітлювати хід атестації у навчальному закла­ді. Отже, на стенді доцільно розмістити такі матеріали:

 • витяги з нормативних документів, які визначають права педа­гогічних працівників, зокрема, під час атестації;
 • плани проходження курсів підвищення кваліфікації та атеста­ції педагогічних працівників на п'ять років;
 • накази по навчальному закладу — «Про створення атестацій­ної комісії», «Про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році», «Про підсумки атестації педагогічних працівни­ків у поточному навчальному році» (накази вивішують на стенді од­разу після їх видання);
 • склад атестаційної комісії;
 • список педагогів, які атестуються у поточному навчальному році;
 • графік проведення атестації у поточному навчальному році;
 • графік проходження курсів підвищення кваліфікації у поточ­ному навчальному році;
 • графік роботи атестаційної комісії.

Дуже важливо, щоб стенд був не лише інформативним, а й при­вабливим. Усі текстові матеріали стенду мають бути надруковани­ми чітким і розбірливим шрифтом.

Стенд «Атестація педагогічних працівників» слід оформлюва­ти на початку навчального року, поступово поповнюючи і змі­нюючи матеріали, щоб максимально відображувати хід атестації та її результати.

На початку навчального року доцільно якнайповніше висвітли­ти зміст основних документів про атестацію, поновити перспективні плани проходження курсової перепідготовки й атестації педагогіч­них працівників, якщо їх коригували, та розмістити наказ «Про ство­рення атестаційної комісії».

Після проведення атестації на стенді слід розмістити наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у поточному навчально­му році» та аналітичну інформацію щодо результатів атестації у на­вчальному закладі.

Відкритість і гласність перебігу атестації у навчальному закладі сприяє створенню товариських стосунків у педагогічному колективі та є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожно­го педагога.

Кiлькiсть переглядiв: 746