Організація освітньої роботи в ДНЗ у 2015-2016 навчальному році

Організація освітньої роботи в ДНЗ у 2015-2016 н.р. здійснюється відповідно до Законів України і спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, орієнтує педагогів на дотримання державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку. На основі Базового компонента дошкільної освіти, обраних освітніх програм, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2015-2016 н.р. пропонуються змістові напрями, де колектив закладу може проектувати свою діяльність на новий навчальний рік з опорою на запропоновані орієнтири або змінювати чи доповнювати більш актуальними для себе.

Не можна розпочати новий навчальний рік чітко та впевнено, не ознайомившись з усіма змінами, що відбулися у нормативно-правовій базі. Тож деякі з них потребують додаткових роз’яснень.

Нормативні та інструктивно-методичні документи, які визначають зміни у галузі дошкільної освіти, спрямовані на якісно новий рівень функціонування і розвитку системи освіти та виховання дітей дошкільного віку. Не є виключенням і наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в ДНЗ різних типів та форм власності» від 20.04.2015 №446.

Саме цей документ викликав неоднозначну реакцію як педагогів так і керівників, вихователів – методистів дошкільних установ нашого району при складанні робочого навчального плану та потребував певних методичних уточнень.

При цьому йдеться про необхідність надання освітніх послуг дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, адже раніше в жодному підзаконному акті не було такого визначення «кількісних вимірів» у Базовому компоненті дошкільної освіти. Тож наразі постало питання про визначення гранично допустимого навантаження орієнтовних видів діяльності за освітніми лініями обраних закладом програм та кількості занять на тиждень за віковими групами з врахуванням додаткових освітніх послуг на вибір батьків. Розроблений погодинно робочий навчальний план інваріантної та варіативної складових сприяв в складанні розкладу занять, не обмежуючи ініціативу вихователя у виборі форм організації освітнього процесу.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовно загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. Кожний дошкільний навчальний заклад, дошкільний підрозділ у складі НВК передбачили канікули синхронно з визначеними канікулами для учнів 1-11 класів нашого району. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

Проте кожен вихователь має вміти так розподілити у часі діяльність своїх вихованців, щоб забезпечити особистісно-орієнтований підхід до кожного, плекаючи його індивідуальність, і водночас сформувати життєво важливі компетенції та базові якості особистості. А це можливо лише за діяльнісного підходу до організації освітнього процесу у групі, при цьомудотримуватися норм тривалості організованих форм навчання, передбачати раціональне чергування різних видів діяльності на кожному занятті (розумова, рухова, практично-прикладна) та доцільне використання місць проведення ( центри, ігрові зони, килимок, куточок, майданчик, т.ін.).

У нормативному акті від 20 квітня 2015 року №446 визначена максимально допустима кількість занять у І половині дня, що відповідають віковим можливостям вихованців та допускається проведення деяких занять у ІІ половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, художньо-продуктивної діяльності. Такий підхід дає змогу більш рівномірно розподілити інтелектуальні, психоемоційні та фізичні навантаження на дітей упродовж дня.

Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (тобто занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватися за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності. Аналізуючи складені розклади занять в дошкільних установах району варто зазначити, що вони передбачають інтегровані або ж комбіновані заняття: до прикладу, заняття з логіко-математичного розвитку в старшій групі інтегрується із конструюванням, «ознайомлення із соціумом» із «ознайомлення з природним довкіллям» - комбіноване заняття.

Аналізуючи відведений час для занять у І половині дня, варто відмітити, що заклади врахували тривалість перерв між заняттями, не менше 10 хв, та фізкульхвилинки в середині та наприкінці занять.

Окремо варто зупинитися на заняттях з фізкультури, які є невід’ємною складовою фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах. В нормативному акті «Про гранично допустиме навантаження» окрему увагу приділено цій формі роботи з дітьми. Слід наголосити, що зазначена в цьому документі кількість занять (не менше трьох разів на тиждень) визначає нижню кількісну межу і жодним чином не суперечить нормі, зазначеній в методичних рекомендаціях «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563) Ці методичні рекомендації регламентують проведення різних видів фізкультурно-оздоровчої роботи, зокрема в них ідеться про щоденне проведення занять з фізкультури. Тож слід, як і раніше, орієнтуватися саме на цю норму: у дні, коли немає занять з фізкультури, проводити фізкультурні комплекси (ранкова гімнастика, рухливі ігри та ігри спортивного характеру, пішохідний перехід, дитячий туризм, фізичні вправи на свіжому повітрі, т.ін.). Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Збереження та зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей було і залишається головним завдання дошкільної освіти.

Без змін залишається дотримання санітарних норм щодо проведення занять, які потребують підвищеної пізнавальної активності – проводити переважно у І половині дня та у дні з високою працездатністю: вівторок, середа. Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного виховання та фізкультурою.

У 2015-2016 н.р. чинними є комплексні та парціальні програми, визначений перелік програм, навчальної літератури, який розміщений на офіційному сайті Міністерства, на сайті РМК та відправлений електронною поштою на адреси дошкільних установ. Педагогічний колектив дошкільного закладу має право самостійно визначати, які з чинних освітніх програм обрати для реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти.

Важливим компонентом системи дошкільної освіти є якість управління.

Відносини, співпраця на рівні ДНЗ і місцевого органу управління освітою, методичної служби важливо зберегти на рівні довіри, взаєморозуміння, співробітництва з метою вивчення реального стану освітньої роботи й надання своєчасної компетентної допомоги педагогічним колективам, підвищення фахової компетентності та професійної майстерності педагогів, надавати дієву допомогу з питань організації освітнього процесу, зокрема в інклюзивних групах, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

Слід посилити роль педагогічної ради як колегіального органу управління, виносити на розгляд та обговорення важливі питання матеріально-технічного, програмно-методичного, навчально-дидактичного, ігрового забезпечення освітнього процесу, організації дослідно-експерементальної, інноваційної діяльності на базі дошкільного закладу.

О.М.Бойко, методист РМК Баришівської районної ради

Кiлькiсть переглядiв: 621